Leerkracht

 • Titel: Hoe zorgen wij goed voor elkaar, krijgt iedereen elke avond een bordje warm eten?

 • Onderwerp: voedsel

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Bestemd voor de groepen: 7/8

 • Vakgebied(en): biologie

 • Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: tweetallen

 • Tijdsinvestering voor leerling(en): 3 x 60 minuten

 • Extra materialen die nodig zijn: internet, Schooltv/beeldbank, computers

 • WebQuestmaker: Corien van de Belt

Onderwerp

Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat onze webkwestie over voedsel gaat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich er bewust van zijn dat (ook in Nederland) niet iedereen elke avond eten heeft. Voedsel is een primaire levensbehoefte en is voor iedereen belangrijk. We willen tijdens deze webkwestie het verschil tussen arm en rijk duidelijk maken in Nederland.

Doel van de webquest

Aan het eind van de webquest kunnen de kinderen de volgende punten benoemen:

 • Hoe de Voedselbank ontstaan is, en wat de voedselbank inhoudt;

 • Hoe de Voedselbank kan bestaan en hoe zij aan hun voedsel komen;

 • Wanneer je in aanmerking komt voor de Voedselbank, en hoe jij je kunt inschrijven;

 • Hoe het gesteld is met het voedselbeleid/voedselarmoede in het buitenland;

 • Wat de Wereldvoedseldag inhoudt;

 • Hoe de voedselvoorzieningen in het buitenland zich verhouden tot de rest van de wereld.

Organisatie

Het is leuk en interessant om het project met een gastspreker (van de voedselbank) te laten beginnen en een filmpje om te laten zien aan de leerlingen.

Vervolgens gaan de leerlingen achter de computer in tweetallen aan de slag met de webquest.

Ze volgen de webquest puntsgewijs en als ze er niet uit komen kunnen ze één van ons vragen om hen op weg te helpen.

De leerlingen zitten met z’n tweeën achter de computer, wij lopen bij de groepjes langs en geven complimenten en/ of tips.

De presentaties worden weer klassikaal aangeboden, eventueel met behulp van het digibord.

Leerlijnen taal

mondelinge taalvaardigheid

Kerndoel 1

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

schriftelijke taalvaardigheid

Kerndoel 4

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoel 8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Kerndoel 9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve

teksten.

Leerlijnen WO

kerndoel 50

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Leerlijnen LV

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

De leerlingen kunnen bij leeractiviteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken:

 • ze kunnen relevante informatie zoeken en verwerken uit andere bronnen waaronder een woordenboek, een atlas, een register.

 • ze kunnen samenwerken en met elkaar overleggen om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Achtergrondinformatie:

Wereldvoedseldag:

Wereldvoedseldag is een door de Verenigde Naties uitgeroepen dag.

Dat betekent dat er wereldwijd, zowel in het Zuiden als in het Noorden, aandacht is voor voedsel en honger in de wereld. Jaarlijks vraagt de Stichting Wereldvoedselvraagstuk/FAO Comité Nederland voor ons land aandacht wereldvoedseldag.

De stichting streeft ernaar voedselzekerheid voor iedereen te bewerkstelligen.

De kinderen vinden op deze site informatie over de wereldvoedseldag en de verschillende stappen die er zijn. (bron: www.kennisnet.nl 15/02/2010)

Voedselbank

Historie

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa.

In België werd de eerste voedselbank opgericht in 1986. Tegenwoordig zijn er 9 voedselbanken in België verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Voor het ogenblik zijn er 218 voedselbanken in 17 Europese landen verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

In Nederland werd de eerste Voedselbank opgericht in 2002.

Het aantal Nederlanders dat op zo'n voorziening een beroep doet steeg in 2005 aanzienlijk: het aantal voedselbanken steeg van 22 in september tot meer dan 40 in december.

In 2006 werd geschat dat 8000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken.

Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben[1].

Medio 2009 blijken ook de voedselbanken last te hebben van de economische crisis, bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan hun overtollige voorraden pas aan voedselbanken af vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselbank 15/02/2010)

Hoe kom je in aanmerking voor de Voedselbank?

Als particulier kun je niet zomaar naar de Voedselbank stappen om een voedselpakket af te halen. Je moet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo hangt het verkrijgen van een voedselpakket samen met het aangaan van een schuldhulpverleningstraject. De maximale duur van het verkrijgen van een voedselpakket is, net zoals de schuldhulpverlening, 3 jaar. Er zal periodiek gecontroleerd worden of iemand nog steeds in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Als particulier kun je jezelf niet aanmelden bij de Voedselbank. Dit moet altijd gedaan worden door een hulpverlenende instantie als het Riagg, Maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, vluchtelingenhulp, en dergelijke. Wanneer je je bij één van deze instanties heb aangemeld, kunnen zij het aanmeldformulier invullen en opsturen naar de Voedselbank.

(bron: http://www.leerwiki.nl/Hoe_kom_je_in_aanmerking_voor_de_Voedselbank 15/02/2010)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket?

Als (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking wordt uitgegaan van een bepaald maximum netto (maand)inkomen, min de vaste lasten. Daarmee bedoelen we het inkomen dat resteert ná aftrek van vaste lasten als huur, gas, electriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds, aflossingen en dergelijke. Dat bedrag is bedoeld voor de variabele kosten van een huishouden, zoals eten, kleding en andere zaken.

Het normbedrag voor een alleenstaande volwassene : € 150,-

Voor elke bijkomende volwassene in het huishouden : € 50,-

Voor elk kind (is tot 18 jaar) in het huishouden: € 25,-

Een gezin met 2 kinderen komt dus uit op een normbedrag van € 250,-

Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Na zes maanden krijgt elke klant een nieuwe verkorte intake door de voedselbank om te bekijken of de voedselhulp nog steeds nodig is.

(bron: http://www.kerkrade-west.nl/html/voedselbank.html 15/02/2010)

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatet webkwesties / webquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest (klik hier)